Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

7. Rámcový program

 Už od svojho vzniku v roku 1984 hrajú rámcové programy dôležitú úlohu v podpore multidisciplinárneho výskumu v krajinách EÚ. Siedmy rámcový program pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (7th Framework Programme for Research and Technological Development and Demonstration Activities – 7. RP) predstavuje najdôležitejší nástroj na financovanie európskeho výskumu a vývoja v období rokov 2007 až 2013. Oproti predchádzajúcim rámcovým programom je zrejmé výrazné zvýšenie rozpočtu. V porovnaní so 6. RP predstavuje tento nárast 63%, a to až na 53, 2 mld. €. 7. RP je výsledkom širokých konzultácií s vedeckou obcou, výskumnými organizáciami, podnikateľmi a inými zainteresovanými stranami. V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami ide o komplexnejší nástroj pokrývajúci podstatne viac aktivít. Podpora výskumu a vývoja v EÚ však leží v prvom rade na pleciach jednotlivých členských štátov. 7. RP program tvorí iba doplnok k národným zdrojom, čo je zrejmé aj z porovnania jeho rozpočtu s výdavkami všetkých štátov EÚ na výskum a vývoj v roku 2008, ktoré predstavovali 237 mld. €. 


Základnými cieľmi 7. RP tak ako ich definoval Európsky parlament a Rada je:

  • podpora nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ;
  • zlepšenie dynamiky, tvorivosti a excelentnosti európskeho výskumu na hranici poznania;
  • ľudský potenciál v oblasti výskumu a vývoja v EÚ, ktorý by sa mal kvalitatívne a kvantitatívne posilniť.


Okrem toho by sa prostredníctvom 7. RP mal zintenzívniť dialóg medzi vedou a spoločnosťou, malo by sa podporovať kritické uvažovanie a posilňovanie dôvery verejnosti vo vedu. Osobitná pozornosť sa venuje uľahčeniu vedeckej kariéry výskumných pracovníkov v najproduktívnejšom období života. 

7. RP je tvorený štyrmi špecifickými programami, programom EURATOM a Spoločným výskumným centrom (JRC).