Print

Program

8:15-9:00

Registrácia účastníkov

9:00-13:00

KONFERENCIA

9:00-10:30

1. Slovensko v Európskom výskumnom priestore

9:00-9:10

Otvárací príhovor. Priority vlády SR pri podpore výskumu, vývoja a inovácií

Dušan Čaplovičminister školstva, vedy, výskumu a športu SR

9:10-9:20

Slovenská republika v Európskom výskumnom priestore
Peter Burian, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR

9:20-9:35

Účasť SR v 7. rámcovom programe. Ako využívame možnosti podporiť excelentný výskum na Slovensku? 
Stanislav Sipko, predseda Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity

9:35-9:45

Podpora zapájania sa do výziev 7. rámcového programu v SAV
Jaromír Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied

9:45-9:55

7. rámcový program ako prostriedok na vytváranie výskumných spoluprác
Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach

9:55-10:05

Podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom zapájania sa do aktivít 7. rámcového programu 
Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline

10:05-10:30

Diskusia

10:30-11:00

Prestávka na kávu

11:00-13:00

2. Skúsenosti s riešením projektov 7. rámcového programu

11:00-11:20

Horizont 2020 a komplementarita so štrukturálnymi fondmi EÚ
Alan Cross, DG Research and Innovation, Európska komisia

11:20-11:40

Európsky inovačný a technologický inštitút

Gudrun Maass, DG Education and Culture, Európska komisia

11:40-12:00

Európska výskumná rada (ERC): podpora excelentnosti v hraničnom výskume
Pavel Exner, podpredseda Európskej výskumnej rady

12:00-12:15

Skúsenosti s projektmi 7. rámcového programu v Českej republike
Naďa Koníčková, zástupkyňa riaditeľa Technologického centra AV ČR

12:15-12:30

Malé a stredné podniky v projektoch 7. rámcového programu 
Igor Kočiš, CEO Geothermal Anywhere, a.s.

12:30-12:45

Skúsenosti Slovenskej akadémie vied s prípravou a riešením projektov 7. rámcového programu
Igor Lacík, riaditeľ Ústavu polymérov SAV

12:45-13:00

Ako na to? Skúsenosti STU s prípravou a riešením projektov 7. rámcovom programe v oblasti IKT
Daniel Donoval, Slovenská technická univerzita

13:00-14:00

Obed

14:00-18:00

PARALELNÉ SEKCIE – plánovanie konkrétnych projektov a partnerstiev

14:00-18:00

Partnerské stretnutia (match-making)
Základom každého projektu je dobré partnerstvo. Stretnite potenciálnych partnerov pre Vaše projekty alebo získajte možnosť zapojiť sa do projektov na základe vašej odbornosti. 
V rámci Vašich zaregistrovaných profilov propagujte svoje inovatívne myšlienky alebo oblasti, v ktorých by ste chceli spolupracovať. Na základe vopred vybraných stretnutí získajte nové kontakty pre budúcu spoluprácu v rámci jedného popoludnia. 

14:00-18:00

Dajte si kávu so svojím NCP 

Ak práve nebudete mať stretnutie, dajte si kávu s národnou kontaktnou osobou alebo delegátom pre Vašu oblasť a skonzultujte s ním otázky prípravy návrhov, hľadania partnerov,  financovania a administrácie projektov.

14:00-18:00

Národné stánky

Pre účastníkov podujatia budú prístupné národné stánky národných koordinátorov 7.RP zo Slovenskej republiky (SOVVA), Českej republiky (Technologické centrum AV ČR) a Rakúska (FFG). V stánkoch môžete získať informácie o službách, ktoré tieto organizácie poskytujú pre vedeckú komunitu, ako aj možnosť nadviazať výskumnú spoluprácu a identifikovať vhodných projektových partnerov. Vlastný stánok má aj CORDIS. Tu môžete získať informácie o samotnom 7. RP, partner search, ktorý CORDIS poskytuje, ako aj ďalšie informácie k európskemu výskumu. 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiálny jazyk konferencie: anglický, slovenský