Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Myšlienky

Špecifický program Myšlienky podporuje výskum na hraniciach súčasného poznania, ktorý je iniciovaný výskumnými pracovníkmi na základe jediného základného kritéria – vedeckej excelentnosti. Na rozdiel od programu Spolupráca je jeho ideou podpora konkurencieschopnosti medzi konkrétnymi výskumnými tímami. Cieľom programu je posilniť excelentnosť, dynamiku a kreativitu európskeho výskumu, ako aj zvýšenie atraktívnosti Európy pre výskumníkov. Program Myšlienky sa implementuje prostredníctvom Európskej rady pre výskum.

Európska rada pre výskum 

Európska rada pre výskum (European Research Council – ERC) začala oficiálne fungovať 2. februára 2007 po takmer piatich rokoch širokých debát. Ich výsledkom bol vznik úplne novej formy podpory výskumu a vývoja na európskej úrovni. ERC je odpoveďou na požiadavky vedeckej komunity vytvoriť autonómny orgán podporujúci základný výskum. Cieľom ERC je dlhodobá podpora hraničného výskumu „zdola na hor“ založeného len na vedeckej excelentnosti prostredníctvom otvoreného a priameho súťažného financovania vedeckých tímov. Na rozdiel od niektorých grantových schém, ktoré majú presne určené prioritné oblasti, ERC umožňuje vedcom identifikovať nové príležitosti a smery v akomkoľvek odbore vedy a techniky. Jediným výberovým kritériom je vedecká excelentnosť. Nie je to však len samotná podpora hraničného výskumu, ktorá môže vytvoriť z ERC dôležitú agentúru financujúcu výskum na európskej úrovni. Samotná ERC očakáva, že jej granty umožnia nové, nepredvídateľné objavy, ktoré môžu byť základom nových priemyselných odvetví, trhov a spoločenských inovácií v budúcnosti. ERC v období 2007–2013 implementuje v rámci 7. RP špecifický program Myšlienky, pričom disponuje rozpočtom v celkovej výške 7,5 mld. €. ERC dopĺňa ostatné zložky financovania výskumu a vývoja v EÚ, či už ide o národné grantové agentúry, alebo samotný 7. RP. 

Organizačná štruktúra ERC

Aj keď je ERC zodpovedná EK, ktorá ju zriadila, predstavuje autonómnu organizáciu riadenú vedcami. Funguje na dvoch základných úrovniach 

  • Vedecká rada definuje stratégie a metodiky financovania;
  • Výkonná agentúra ERC ako implementačný orgán.

Grantové schémy

ERC poskytuje granty na základe otvorenej súťaže pre projekty vedené či už začínajúcimi alebo skúsenými vedcami. Môže ísť pritom o výskumníkov pôsobiacich v EÚ alebo tých, ktorý za do nej vracajú. Pri poskytovaní grantu nehrá pôvod žiadateľa úlohu. Cieľom tohto systému je na jednej strane rozpoznať a podporiť najlepšie myšlienky a mozgy, na strane druhej prilákať talentovaných vedcov zo zahraničia. Na rozdiel od iných grantových schém neposkytuje ERC granty výskumným inštitúciám, ale individuálnym riešiteľom tzv. hlavným riešiteľom, ktorí buď stoja na čele vedeckých tímov uskutočňujúcich hraničný výskum, alebo sú samostatnými vedcami. Hlavný riešiteľ musí byť buď zamestnaný vo vedeckej inštitúcii umiestnenej v členskom štáte EÚ alebo asociovanej krajine, alebo mať s takouto inštitúciou podpísanú dohodu o spolupráci. 


ERC financuje projekty prostredníctvom dvoch grantových schém – granty ERC pre začínajúcich výskumných pracovníkov (Starting Grants) a granty ERC pre skúsených výskumných pracovníkov (Advanced Grants). Oba typy grantov kombinujú relatívne dlhé obdobie riešenia projektu (5 rokov) s možnosťou získať vysoký finančný príspevok na riešenie projektu (v závislosti od typu grantu až do 3,5 mil. €), ako aj možnosť financovať priame výdavky projektu do výšky 100% a nepriame výdavky do výšky 20%. Cieľom tohto prístupu je poskytnúť vedcom finančnú stabilitu pri riešení projektov s vysokým rizikom, ale aj s možnosťou vysokého prínosu. 

Starting Grants

Tento druh grantov je určený pre začínajúcich výskumníkov, ktorí sú na začiatku svojej samostatnej vedeckej kariéry. V závislosti od odboru, v ktorom uskutočňujú svoj výskum, môžu získať finančné prostriedky až do výšky 2 mil. € na päť rokov. Základnými výberovými kritériami je potenciál hlavného riešiteľa uskutočňovať svetový výskum a kvalita projektového zámeru. Hlavný riešiteľ musí byť držiteľom titulu PhD minimálne tri a maximálne osem rokov, vo svojom projekte musí preukázať potenciál vytvoriť nezávislú vedeckú kariéru alebo vlastný vedecký tím. Tiež sa predpokladá, že publikoval ako hlavný autor v medzinárodných karentovaných časopisoch. Prínosom sú prednášky na medzinárodných konferenciách, udelené ocenenie alebo patenty. 

Advanced Grants

Granty pre skúsených výskumných pracovníkov sú určené pre tých vedcov, ktorí sú už etablovaní ako nezávislí výskumníci v ich odboroch vedy a techniky. Maximálna výška grantov je 2,5 mil. € na päť rokov, pričom výnimočne pri špecifických projektoch je možné financovať projekt až do výšky 3,5 mil. €. Hlavný riešiteľ musí okrem kvalitného projektu preukázať vynikajúce vedecké úspechy za posledných desať rokov. Výsledky jeho doterajšej vedeckej činnosti by mali mať zásadný vplyv na jeho vlastný odbor alebo susedné vedecké odbory. Okrem toho musí spĺňať veľmi prísne kritériá. V posledných desiatich rokoch by mal minimálne publikovať 10 vedeckých článkov v medzinárodných karentovaných časopisoch, alebo vydať tri monografie, z ktorých musí byť minimálne jedna preložená do iného jazyka. V prípade, že žiadateľ tieto podmienky nespĺňa môžu byť vzaté do úvahy aj iné kritériá, ako sú udelené patenty, prezentácie na medzinárodných konferenciách, vedecké expedície, organizácia medzinárodných konferencií a kongresov, získané ocenenia alebo členstvo v akadémiách.