Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Horizont 2020

Európska komisia 30. novembra 2011 zverejnila návrh Horizontu 2020, ktorý nahradí 7. Rámcový program EÚ. Horizont 2020 bude spájať všetky existujúce nástroje na podporu výskumu, vývoja a inovácií na úrovni EÚ (7. Rámcový program, CIP a EIT). Rôzne spôsoby financovania výskumných a inovačných aktivít budú spojené do jedného flexibilného rámca. Z neho bude môcť byť financovaná každá etapa inovačného procesu - od základného výskumu až po uvedenie produktu/služby na trh.

Horizont 2020 bude mať tiež novú programovú štruktúru. Implementovať sa bude prostredníctvom troch prioritných oblastí:

  • Excelentná veda
  • Veda pre priemysel 
  • Veda pre spoločnosť - spoločenské výzvy.

Cieľom Horizontu 2020 je tiež urýchliť implementáciu a znížiť administratívnu záťaž pre riešiteľov projektov, a to prostredníctvom:

  • transparentnejšieho nastavenia programu;
  • jednotných pravidiel pre účasť (vrátane oprávnenosti pre financovanie, hodnotenia a práv k duševnému vlastníctvu);
  • jednotná sadzba financovania (maximálne 100% priamych nákladov, okrem aktivít blízko trhu, kde sú maximálne priame náklady 70%; pri nepriamych nákladoch - 20% z priamych nákladov);
  • jednoduchšie pravidlá pre granty (povolenie využívania vlastných účtovných spôsobov, zrušenie časových tabuliek pre zamestnancov pracujúcich na projekte na plný úväzok);
  • menej kontrol a auditov (bude prijatá stratégia zameraná na predchádzanie podvodom);
  • zjednodušenie hodnotenie žiadostí, a tým aj skorší začiatok projektov.

Návrh počíta s podstatným navýšením rozpočtu oproti 7. Rámcovému programu EÚ, a to na vyše 80 mld. EUR. Vývoj rozpočtov rámcových programov EÚ na podporu výskumu, vývoja a demonštračných aktivít je uvedený v nasledovnom grafe:

 

Návrh Horizontu 2020

Názov priority/oblasti

Rozpočet     (mil. EUR)

A.

Excelentná veda

27 818

1.

Európska rada pre výskum

15 008

2.

Budúce a vznikajúce technológie

3 505

3.

Akcie Marie Curie 

6 503

4.

Európske výskumné infraštruktúry 

2 802

B.

Veda pre priemysel

20 280

5.

Vedúca úloha v oblasti priemyselných technológií (IKT, nanotechnológie, nové materiály, biotechnológie, vesmír)

15 580

6.

Prístup k rizikovému kapitálu

4 000

7.

Inovácie v MSP

700

C.

Veda pre spoločnosť - spoločenské výzvy

35 888

8.

Zdravie, demografické zmeny a blahobyt

9 077

9.

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum, bioekonomika

4 694

10.

Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

6 537

11.

Inteligentná, zelená a integrovaná doprava

7 690

12.

Efektívne využívanie zdrojov, klíma, nerastné suroviny

3 573

13.

Inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť

4 317


Ďalšie priority

14.

Európsky inovačný a technologický inštitút

1542+1652

15.

Spoločné výskumné centrum

2 212

16.

EURATOM (na roky 2014-2018)

1 789

Spolu

89 529