Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Špecifické činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce

Preto aby sa Európska komunita stala viac konkurencieschopnou a zastávala vedúcu pozíciu celosvetovo, potrebuje silnú a koherentnú medzinárodnú vedeckú a technologickú politiku s troma cieľmi:

 1. podpora európskej konkurencieschopnosti cez strategické partnerstvá s neeurópskymi krajinami vo vybraných odvetviach vedy a získaním najlepších vedeckých pracovníkov z týchto krajín,
 2. rozšírenie produkcie vedomostí a vedeckej excelencie prostredníctvom európskych univerzít, výskumných centier a firiem, vybudovaním kontaktov s ich partnermi takisto v tretích krajinách, tým že umožní prístup do výskumných prostredí mimo Európy a podporí synergiu v celosvetovom meradle,
 3. konkretizovanie špecifických problémov, ktorým tretie krajiny čelia alebo ktoré majú globálny charakter na základe spoločného záujmu a podpory. 

Celkový rozpočet vymedzený pre oblasť Špecifické činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce je 180 mil. Eur. Výskum orientovaný na tému medzinárodná spolupráca bude realizovaný v rámci programu Spolupráca a medzinárodné aktivity v oblasti ľudský potenciál prostredníctvom programu Ľudia. Program Kapacity bude implementovaný horizontálne podpornými aktvivtami a opatreniami so zameraním na ďalšie špecifické tématiky alebo interdisciplinárnu sféru. Cieľom bude tiež podporiť koordináciu národných programov v medzinárodnej vedeckej spolupráci a medzinárodných kooperatívnych činnostiach v rámci rôznych programov 7. Rámcového programu. 

Iniciatívy v rámci tejto oblasti budú zahŕňať nasledovné:

1. Medziregionálna spolupráca vedy a technológie, spolupráca bude zahŕňať prioritné nastavenia a definíciu vedeckej a technologickej kooperatívnej politiky, prepojí politických pracovníkov, vedeckú komunitu, verejnosť  a  zainteresované strany privátneho sektora z EÚ a tretích krajín: 

 • Oblasť západného Balkánu,
 • Stredomorská oblasť,
 • Krajiny východnej Európy a Kaukazu (ECCA),
 • Latinská Amerika,
 • Africké, Karibské, Oceánske krajiny (ACP) a Južná Amerika,
 • Ázia.

2. Bilaterálna spolupráca pre skvalitnenie a rozvoj partnerstiev v rámci vedy a technológie:

 • zlepšenie zabezpečenia informácií pre programy a financovanie na podporu spolupráce medzi Európou a vybranými tretími krajinami,
 • lepšia identifikácia a preukázanie spoločného záujmu a podpory vo vedeckej a technologickej spolupráci medzi  EÚ a tretími krajinami,
 • zdieľnie najlepších postupov prostredníctvom prepojenia fór ako sú workshopy a prezentácia súčasného stavu a vyhliadok na spoluprácu v jednotlivých oblastiach.

3. Podpora spolupráce národných politík a aktivít členských štátov EÚ a združených krajín v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a technológie. Cieľom ERA-NET schémy je posilniť spoluprácu a koordináciu národných a regionálnych výskumných programov prostredníctvom sietí, zameraním sa na vzájomné otváranie, rozvoj  a implementáciu spoločných aktivít:

 • ERA-NET "Medzinárodná spolupráca",
 • ERA-NET PLUS "Medzinárodná spolupráca".