Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Výskum v prospech MSP

Hlavným cieľom oblasti Výskum v prospech MSP je posilnenie "inovačnej kapacity" malých a stredných podnikov (MSP) v Európe a ich účasť na vývoji nových technológií založených na produktoch a trhoch. Program pomôže MSP zadať výskum, zvýšiť výskumné úsilie, rozšíriť ich siete, lepšie využívať výskumne výsledky a získať tak technologické know-how, ktoré vyplní medzery medzi výskumom a inováciou. Na financovanie programu bol vymedzený celkový rozpočet 1336 mil. Eur počas trvania 7RP. 

Na dosiahnutie cieľov výskumu v oblasti Výskum v prospech MSP  budú použité tieto aktivity:


1. Podpora MSP mimozdrojových výskumných aktivít- bude realizovaná pomocou dvoch rôznych režimov:

  • výskum pre MSP- zameraný predovšetkým na málo alebo stredne technicky vyspelé MSP s malými  alebo žiadnymi výskumnými schopnosťami, ale aj high-tech MSP, ktoré potrebujú zadať výskum na doplnenie ich hlavných výskumných schopností. Projekty sú zamerané na vytváranie nových poznatkov alebo produkciu výsledkov pre zlepšenie a vývoj nových produktov, procesov alebo služieb pre participujúce MSP.
  • výskum pre združenia MSP- zameraný na identifikáciu a riešenie bežných technických problémov a podporuje šírenie a využívanie výsledkov. Projekty sa môžu týkať implementácie legislatívy, a technologických problémov priemyselných odvetví.

2. Vývoj a koordinácia podpory MSP na národnej úrovni

  • finančná podpora,
  • finančná podpora pre národné schémy poskytovania finančných prostriedkov ("ocenenie za prieskum"), pre MSP alebo združenia MSP k príprave návrhov,
  • ERA-NET projekty, ktorých cieľom bude koordinácia národných a regionálnych programov zameraných na MSP,
  • "koordinačné a podporné aktivity" bude určená sieť Národných kontaktných bodov (NCP) menovaných členskými štátmi EÚ a asociovanými krajinami pre oblasť Výskum v prospech MSP.

3. Podporné opatrenia

  • "koordinačné a podporné aktivity" budú určené pre projekty podporujúce a zvyšujúce dopad aktivít realizovaných na základe Výskumu v prospech MSP,
  • štúdie budú realizované v rôznych fázach 7. Rámcového programu pre analýzu a hodnotenie socio-ekonomického dopadu a potrieb účastníkov programu Výskum v prospech MSP.