Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Myšlienky

Špecifický program Myšlienky podporuje výskum na hraniciach súčasného poznania, ktorý je iniciovaný výskumnými pracovníkmi na základe jediného základného kritéria – vedeckej excelentnosti. Na rozdiel od programu Spolupráca je jeho ideou podpora konkurencieschopnosti medzi konkrétnymi výskumnými tímami. Cieľom programu je posilniť excelentnosť, dynamiku a kreativitu európskeho výskumu, ako aj zvýšenie atraktívnosti Európy pre výskumníkov. Program Myšlienky sa implementuje prostredníctvom Európskej rady pre výskum.

Európska rada pre výskum

Európska rada pre výskum (European Research Council – ERC) začala oficiálne fungovať 2. februára 2007 po takmer piatich rokoch širokých debát. Ich výsledkom bol vznik úplne novej formy podpory výskumu a vývoja na európskej úrovni. ERC je odpoveďou na požiadavky vedeckej komunity vytvoriť autonómny orgán podporujúci základný výskum. Cieľom ERC je dlhodobá podpora hraničného výskumu „zdola na hor“ založeného len na vedeckej excelentnosti prostredníctvom otvoreného a priameho súťažného financovania vedeckých tímov. Na rozdiel od niektorých grantových schém, ktoré majú presne určené prioritné oblasti, ERC umožňuje vedcom identifikovať nové príležitosti a smery v akomkoľvek odbore vedy a techniky. Jediným výberovým kritériom je vedecká excelentnosť. Nie je to však len samotná podpora hraničného výskumu, ktorá môže vytvoriť z ERC dôležitú agentúru financujúcu výskum na európskej úrovni. Samotná ERC očakáva, že jej granty umožnia nové, nepredvídateľné objavy, ktoré môžu byť základom nových priemyselných odvetví, trhov a spoločenských inovácií v budúcnosti. ERC v období 2007–2013 implementuje v rámci 7. RP špecifický program Myšlienky, pričom disponuje rozpočtom v celkovej výške 7,5 mld. €. ERC dopĺňa ostatné zložky financovania výskumu a vývoja v EÚ, či už ide o národné grantové agentúry, alebo samotný 7. RP.

Organizačná štruktúra ERC

Aj keď je ERC zodpovedná EK, ktorá ju zriadila, predstavuje autonómnu organizáciu riadenú vedcami. Funguje na dvoch základných úrovniach.

Vedecká rada definuje stratégie a metodiky financovania.

Výkonná agentúra ERC funguje ako implementačný orgán.

Grantové schémy

ERC poskytuje granty na základe otvorenej súťaže pre projekty vedené či už začínajúcimi alebo skúsenými vedcami. Môže ísť pritom o výskumníkov pôsobiacich v EÚ alebo tých, ktorý za do nej vracajú. Pri poskytovaní grantu nehrá pôvod žiadateľa úlohu. Cieľom tohto systému je na jednej strane rozpoznať a podporiť najlepšie myšlienky a mozgy, na strane druhej prilákať talentovaných vedcov zo zahraničia. Na rozdiel od iných grantových schém neposkytuje ERC granty výskumným inštitúciám, ale individuálnym riešiteľom tzv. hlavným riešiteľom, ktorí buď stoja na čele vedeckých tímov uskutočňujúcich hraničný výskum, alebo sú samostatnými vedcami. Hlavný riešiteľ musí byť buď zamestnaný vo vedeckej inštitúcii umiestnenej v členskom štáte EÚ alebo asociovanej krajine, alebo mať s takouto inštitúciou podpísanú dohodu o spolupráci.

ERC financuje projekty prostredníctvom piatich grantových schém:

  • ERC Starting Grants
  • Grants ERC Consolidator Grants
  • ERC Advanced Grants
  • ERC Synergy Grants
  • Proof of Concept

ERC Starting Grants sa zameriavajú na podporu nezávislej kariéry vynikajúcich mladých vedcov vo fáze vytvárania vlastných nezávislých výskumných tímov alebo programov. Po formálnej stránke môžu byť žiadateľmi výskumní pracovníci akéhokoľvek veku či národnosti, ktorí získali PhD. v rozmedzí 2 až 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. Predpokladom úspechu sú však dostatočné vedecké výsledky v danom odbore a stupni kariéry (aspoň 5 publikácií vo významných medzinárodných recenzovaných časopisoch, pričom min. jedna významná publikácia by mala byť bez podielu PhD. školiteľa, pozvania na prednášky ako prednášateľa,) a zároveň excelentná originálna myšlienka. Výška finančnej podpory môže dosiahnuť až 1,5 mil. € na dobu piatich rokov.

ERC Consolidator Grants sa zameriavajú na podporu nezávislej kariéry vynikajúcich mladých vedcov vo fáze konsolidácie vlastných nezávislých výskumných tímov alebo programov. Po formálnej stránke môžu byť žiadateľmi výskumní pracovníci akéhokoľvek veku či národnosti, ktorí získali PhD. v rozmedzí viac než 7 až 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. Predpokladom úspechu sú však dostatočné vedecké výsledky v danom odbore a stupni kariéry (aspoň 10 publikácií vo významných medzinárodných recenzovaných časopisoch, z čoho by niekoľko významných publikácií by malo byť bez podíelu PhD. školiteľa, pozvania na prednášky ako prednášateľa, vedecké ocenenia apod.) a zároveň excelentnú originálnu myšlienku. Výška finančnej podpory môže dosiahnuť až 2 mil. € na dobu piatich rokov.

ERC Advanced Grants sú granty určené pre skúsených výskumných pracovníkov, zameriavajú sa na podporu medzinárodne uznávaných odborníkov, ktorí sa už etablovali v odbore a preukázateľne ho ovplyvnili. Jedná sa o výnimočné vedúce osobnosti, ktoré v posledných 10 rokoch pred uverejnením výzvy dosiahli v danom odbore prelomové, vysoko originálne výsledky. Výška finančnej podpory môže dosiahnuť až 3,5 mil. EUR na dobu piatich rokov.

ERC Synergy Grants majú za cieľ podporiť skupiny 2-4 hlavných riešiteľov (PI) a ich tímov pri spoločnom riešení projektu hraničného výskumu (je často interdisciplinárnej povahy). Nejedná sa o klasické konzorcium či sieť, všetci PI zodpovedajú za projekt po vedeckej stránke rovnakou mierou. Potenciál a pridaná hodnota vyplývajúca zo vzájomnej synergie, komplementarity znalostí a zdrojov PI resp. ich hostiteľských inštitúcií musí byť natoľko vysoká, že predpokladá prelomové objavy, ktoré by nemohli byť dosiahnuté pokiaľ by každý riešiteľ pracoval zvlášť. Hodnotiacimi kritériami sú: kvalita spoločného projektu a kvalita každého riešiteľa. Výška finančnej podpory môže dosiahnuť až 15 mil. EUR po dobu až šiestich rokov.

Proof of Concept je zameraný na podporu úspešných držiteľov grantov ERC v najrannejšej fáze komercializácie výstupov ich výskumných aktivít. Žiadať môžu riešitelia projektov ERC, ktoré sa stále realizujú či skončili v dobe kratšej ako 12 mesiacov pred dátumom zverejnenia výzvy. Návrh projektu musí zásadným spôsobom vychádzať z výsledkov výskumu realizovaného v rámci grantu ERC. Hodnotiacimi kritériami sú: inovačný potenciál, kvalita návrhu a rozpočet. Výška finančnej podpory môže dosiahnuť až 150 000 EUR po dobu max. jedného roku.

Bližšie informácie: