Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Bezpečnosť

Tematická oblasť Bezpečnosť zahŕňa témy, ako sú vývoj technológií a znalostí potrebných pre zaistenie bezpečnosti obyvateľstva pred hrozbami (terorizmus a organizovaný zločin, prírodné katastrofy a priemyselné havárie), pokiaľ rešpektujú základné ľudské práva. Zaistenie optimálneho použitia dostupných a vyvinutých technológií pre prospech civilnej európskej bezpečnosti a stimulácia spolupráce poskytovateľov a používateľov pre riešenia civilnej bezpečnosti, zlepšením konkurencieschopnosti európskeho bezpečnostného priemyslu. Rozšírenie výsledkov v oblasti Bezpečnosť pomôže redukovať bezpečnostné nedostatky. Výskum v oblasti Bezpečnosť je dôležitý pre podporu európskej slobody, bezpečnosti a práva, zabezpečuje tiež vývoj technológií a vybavení pre podporu ďalších európskych spoločenckých politík, napríklad v oblasti dopravy, civilnej ochrany, energie, životného prostredia a zdravia.

Oblasť je zameraná na tieto aktivity:

  • zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva- technologické riešenia pre civilnú ochranu, biologickú bezpečnosť, ochrana proti zločinu a terorizmu,
  • zvyšovanie bezpečnosti infraštruktúr a verejnoprospešných služieb- analýza a bezpečnosť infraštruktúr v oblasti IKT, dopravy, energie a služieb vo finančnej a administratívnej sfére,
  • inteligentné sledovanie a bezpečnosť hraníc - technológie, vybavenie nástroje a metódy pre ochranu európskych hraničných kontrol pozemných a pobrežných hraníc,
  • obnova bezpečnosti a ochrany v prípade krízy- technológie a komunikácia, koordinácia v popdore civilných, humanitárnych a záchrannýchch úloh,
  • zlepšenie bezpečnostných systémov integrácie, vzájomného prepojenia a spolupráce - informácie zhromažďované pre civilnú bezpečnosť, ochranu dôvernosti a vysledovateľnosti transakcií,
  • bezpečnosť a spoločnosť- socio-ekonomické, politické a kulturálne aspekty bezpečnosti, morálka a hodnoty, prijatie bezpečnostných riešení, sociálne prostredie a vnímanie bezpečnosti,
  • bezpečnostný výskum, koordinácia a štruktúrovanie- spolupráca medzi európskymi a medzinárodnými úsiliami v bezpečnostnom výskume v odbore civilnej bezpečnosti a obranného výskumu.